Wednesday, August 4, 2010

Happy Birthday Mr. President
August 4, 2010...Barack Obama turns 49